ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย

คำกล่าว

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน ซึ้งมีบทบาทสำคัญ
ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดกับท้องถิ่น เป็นองค์กรที่แก่ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี เป็นองค์การพื้นฐานในการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการพัสดุ (แบบ ผด.3)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 59 - มกราคม 60
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
     
สถานะ ลงวันที่
ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
31 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
30 ม.ค.62 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
3 ม.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80-8874 หมายเลขครุภัณฑ์ 011-39-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
23 พ.ย. 61 ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 61 ประกาศร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย.61 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
22 พ.ย.61 ประกาศขอบเขตงาน จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์
21 พ.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ 13 (e-bidding)
6 พ.ย.61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พ.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
1 พ.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561
29 ต.ค.61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร่้อมบ่อพักรางวี ถนนราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 13
25 ต.ค.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน - ขยายผิวจราจร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รวม 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ต.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1 ต.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา 6 เดือน
26 ก.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. รวมจำนวน 3 โครงการ
12 ก.ย.61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ตู้บรรทุกขยะมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านหลังอเนกประสงค์ ม.1
4 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหรรษา 1(ข้างบ้านแม่มะลิ ศรีไพร) ม.3
4 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายประสาท ดรศรีจันทร์ ม.10
4 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนสุนทรพิพิธ ม.10
4 ก.ย. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางมะลิ ม.10
3 ก.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ด้านหลังอเนกประสงค์ ม.1
3 ก.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างบ้านนายประสาท ดรศรีจันทร์ ม.10
3 ก.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนสุนทรพิพิธ ม.10
3 ก.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหรรษา 1(ข้างบ้านแม่มะลิ ศรีไพร) ม.3
3 ก.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหน้าบ้านนางมะลิ ม.10
3 ก.ย. 6 1 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
3 ก.ย.61 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
28 ส.ค. 61 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
28 ส.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
28 ส.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ 6 ล้อแบบอัดท้าย ขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร
1 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบและปรับปรุงแบบงานอาคารและงานทาง
26 ก.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการ จ้างออกแบบและปรับปรุงแบบงานอาคารและงานทาง
12 ก.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ก.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
29 มิ.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
25 มิ.ย. 61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 61 ประกาศร่างเอกสารเอกสารประกวดราคา ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
1 พ.ค. 61 ประกาศเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย เรื่อง การประมูลราคาอนุญาตดูดขนสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
30 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาลไม่จำกัดปริมาณ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
28 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยศรีสุนทร ม.12
28 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.ถนนเชษฐาคุณาจารย์ (ข้างบ้านนางนวล สืบสุนทร) ม.10
28 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยจันทรา (ฝั่งทิศตะวันออกจากแยกร้านอันจังไปางทิศใต้) ม.23
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้าย ประตูเข้า-ออก พร้อมรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยจันทรา (ฝั่งทิศตะวันออกจากแยกร้านอันจังไปางทิศใต้) ม.23
20 มี.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.ถนนเชษฐาคุณาจารย์ (ข้างบ้านนางนวล สืบสุนทร) ม.10
16 มี.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนร่องเสียว ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มี.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มี.ค. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างป้าย ประตูเข้า-ออก พร้อมรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างป้าย ประตูเข้า-ออก พร้อมรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13
28 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย ม.13
28 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนร่องเสียว ม.11
28 ก.พ. 61 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพีกถนนร่องเสียว ม.11 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. ซอยประชาสำราญ (ฝั่งโรงเรียนบ้านสังข์ทอง) ม.12
22 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยขวัญเมือง3 (ม.12)
16 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ(ม.12) ทั้งสองฝั่ง
15 ก.พ. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไผ ่(ด้านปศุสัตว์) ม.13
8 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
7 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยขวัญเมือง3 (ม.12)
2 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ(ม.12) ทั้งสองฝั่ง
2 ก.พ. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกหนองไผ ่(ด้านปศุสัตว์) ม.13
31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายผิวถนนจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนสุขาภิบาล1 (ต่อเติมจากเดิมถึง ถนนโกสุม-เชียงยืน) (ม.2)
31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบ้านตาจรัญ คำผุย (ม.24)
31 ม.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยข้างบ้านนายชาญศักดิ์ ดวงสุริยเนตร (ม.10)
29 ม.ค. 61 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ถนนสุขาภิบาล 1 (ต่อจากเดิมถึงถนนโกสุม-เชียงยืน) ม.2
25 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อความพิการและข้อจำกัดทางสุขภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
22 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
22 ธ.ค. 60 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
15 ธ.ค. 60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยหนองโดน 1 (ม.24) ,โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนหลังบ้านอาจารย์วิเชียร คุณพรม (ม.13) และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.ซอยบ้านนางทองแดง ศูภพล (ม.11)
14 ธ.ค. 60 ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
13 ธ.ค. 60 ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหนองโดน 1 (ต่อจากถนน ค.ส.ล.) ม.24
ดูรายละเอียดโครงการในปีงบประมาณอื่นๆ